Agora 15 Detail
Agora 15 Detail
Mixed media on canvas
Detail
2020