Agora 8 Detail
Agora 8 Detail
mixed media on canvas
Detail
2018